Kontakt

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy
"SYRENA"

76-032 Mielno
ul. Piastów 10

 

RECEPCJA

tel. (+48) 94 31 66 450

tel. mob. (+48) 502 357 070

fax (+48) 94 31 66 451

e-mail recepcja@syrena-mielno.pl

 

Rezerwacja

 

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY 

tel.  (+48) 94 31 66 493

slipnicka@syrena-mielno.pl

tel. (+48) 94 31 66 492

 

SEKRETARIAT

tel. (+48) 94 31 66 490

fax (+48) 94 31 66 499

 

NIP 499-063-00-72

NUMER KONTA ORW SYRENA

Pomorski Bank Spółdzielczy Filia Mielno

(IBAN): PL 73 8581 1014  0700  2014  2000  0002

(BIC) GBWCPLPP

 

Newsletter


RODO

Administratorem danych osobowych jest Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” ul. Piastów 10, 76 – 032 Mielno, działający na podstawie uchwały NR XCII/2703/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7.10.2010, zwanym dalej Administratorem.

 

Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych – kontakt adres korespondencyjny  76 – 032 Mielno, ul. Piastów 10, adres e – mail recepcja@syrena-mielno.pl

 

Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji i świadczenia usług w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „Syrena”. Ponadto, celem ich przetwarzania jest udokumentowanie wykonania usługi zgodnie z przepisami prawa podatkowego, a także w celu zapewnienia Stronom dochodzenia ewentualnych roszczeń, które mogą powstać w związku z pobytem w Ośrodku. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i handlowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i handlowych. Ponadto, Administrator przetwarza dane osobowe pozyskiwane z monitoringu wewnętrznego (bez rejestrowania dźwięku) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom i innym osobom przebywającym na terenie Ośrodka.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa jest umowa o świadczenie usług hotelowych, rehabilitacyjnych, SPA, rekreacyjnych, zawierana w chwili zameldowania Gościa w Ośrodku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring wizyjny jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych. Prosimy o zgodę na w/w informacje poprzez złożenie podpisu na karcie pobytowej. Karty pobytu Gościa na przetwarzanie danych osobowych: numer telefonu, e-mail, w celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby podczas pobytu Gościa w hotelu i po jego zakończeniu.

 

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Firmom świadczącym usługi wsparcia IT (Technologie Informacyjne) Ośrodka, Firmom świadczący usługi medyczne, uprawnionym organom państwowym, innym podmiotom wynikającym z zakresu świadczonych usług (np. Firmy transportowe).

 

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych i cywilnoprawnych Administratora lub Gościa, w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi później.

 

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych i handlowych będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do usunięcia danych. Prawo do usunięcia danych może być ograniczone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne  do wywiązania się Administratora z prawnego obowiązku przetwarzania danych na mocy szczególnych przepisów prawa krajowego (np. prawa podatkowego). Dostęp do danych osobowych możliwy jest w siedzibie Administratora. Ponadto Administrator udostępnia do kontaktu adres e – mail: recepcja@syrena-mielno.pl. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych i nie dokonuje ich profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o usługi hotelarskie, rehabilitacyjne, SPA, rekreacyjne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Administratorowi realizację zamówionych usług.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych ORW „Syrena” w Mielnie

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail od ORW „Syrena” w Mielnie

 

W celu zapewnienia kontaktu w razie potrzeby podczas pobytu w hotelu i po jego zakończeniu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: numer teflonu, adres e – mail przez ORW „Syrena” w Mielnie.