Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

*****************************************************************************************************

 

Remont elewacji budynków hotelowych A i E, balkonów budynku E

oraz remont posadzki w maszynowni basenu w

Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym "Syrena" w Mielnie

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

Załącznik nr 2-7 - wzory dokumentów

Załacznik nr 8 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Załacznik nr 9 - przedmiar robót

Załącznik nr 10 - wzór umowy

 

 

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu


Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania