Plan postępowań na rok 2021

Plan postepowań na rok 2021


Dostawa środków i artykułów utrzymania czystości dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "SYRENA" w Mielnie na rok 2021

Lista wybranych wykonawców

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert

 


 REMONT POKOI HOTELOWYCH W BUDYNKU E OŚRODKA REHABLITACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO "SYRENA" W MIELNIE

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁ. 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. 2-7 WZORY DOKUMENTÓW

         ZAŁ. 2 WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

         ZAŁ. 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

         ZAŁ. 4 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIE            

                     WYKONAWCA

         ZAŁ. 5 WZÓR WYKAZU WYKOANNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

         ZAŁ. 6 WYKAZ OSÓB

         ZAŁ. 7 OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

 ZAŁ. 8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁ. 9 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁ. 10 WZÓR UMOWY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ