Remont elewacji strony poludniowej wraz z wymianą balustrad balkonowych w budynku głównym A Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie ul. Piastów 10

 OGŁOSZENIE

 SIWZ

 ZAŁĄCZNIK NR 1- FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2-7 - WZORY DOKUMENTÓW 

 ZAŁĄCZNIK NR 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 9- PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 10- WZÓR UMOWY

 

Informacja z otwarcia ofert INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2019

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” ul. Piastów 10, 76 – 032 Mielno
  • Ośrodek powołał Inspektora Danych Osobowych – kontakt adres korespondencyjny  76 – 032 Mielno, ul. Piastów 10, adres e – mail recepcja@syrena-mielno.pl
  • Posiadacie Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

  • nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ