Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019

Plan postępowań o udzielnie zamówień na rok 2019

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

  • administratorem Państwa danych osobowych jest Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Ośrodek  Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Syrena” ul. Piastów 10, 76 – 032 Mielno
  • Ośrodek powołał Inspektora Danych Osobowych – kontakt adres korespondencyjny  76 – 032 Mielno, ul. Piastów 10, adres e – mail recepcja@syrena-mielno.pl
  • Posiadacie Państwo:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 

  • nie przysługuje Państwu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

 

 

 Dostawa artykulów spożywczych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego "SYRENA " w Mielnie na rok 2019

 Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załączniki nr 2 ( Formularze cenowe ) :

2.1 Produkty mleczarskie cz.1

       Zapytanie dot. załącznika 2.1 pkt 7  treść:  " Zapytnie dotyczy wyjaśnienia kwestii jednostki miary    

      dotyczącej masła porcjowanego Lactima 10g . Czy chodzi Państwu o cenę za 1szt 10g czy za  

      opakowanie zbiorcze w ilosci 100szt 10g porcji"

      Odpowiedż na pytanie: Cena dotyczy 1szt 10 g masła . Zalecane jest opakowanie po 100szt porcji.

 

2.2 Mięso i jego przetwory cz.2

2.3 Ryby świeże ,przetworzone cz.3

2.4 Produkty gleboko mrozone cz.4

2.5 Różne produkty spożywcze, mączne cz.5

2.6 Pieczywo, wyroby piekarskie i ciastkarskie cz.6

2.7 Warzywa świeże i owoce cz.7

 

Załącznik nr. 3 Wzór oświadczenia o spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr. 3a Wzór oświadczenia o braku podstawy do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr. 4 Wzór  oświadczenia wykonawcy  o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr. 5 Wykaz dostaw

Załącznik nr. 6 Wzór umowy

zmiana tresci specyfikacji

Ogłoszenie - zmiana SIWZ

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY :

 CZĘŚĆ I

 CZĘŚĆ II

CZĘŚC III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII - UNIEWAŻNIENIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ