Basen - regulamin

 1. Basen jest obiektem ORW „SYRENA” w Mielnie.
 2. Godziny pracy basenu są wywieszone na drzwiach wejściowych.
 3. Z basenu mogą korzystać osoby  posiadające ważny bilet wstępu lub inny dokument upoważniający do korzystania z  basenu zarówno indywidualnie jak i grupowo.
 4. Osoby, których stan wskazuje na spożycie  alkoholu, środków odurzających oraz osoby z zewnętrznymi oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na basen.
 5. Nad  bezpieczeństwem osób kąpiących się w basenie czuwa  ratownik, pełniący       tam stały dyżur.
 6. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 30 osób  ( jednorazowo w wodzie 20 osób).
 7. Basen dostępny dla dzieci od lat 3 wyposażonych w pamperso-majtki.
 8. Dzieci do 7 lat mogą przebywać na terenie basenu jedynie pod opieką opiekuna.
 9. Zajęcia na basenie w grupach – nauki pływania oraz rehabilitacyjne – mogą odbywać się  tylko  w obecności ratownika z udziałem instruktora lub innej osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo grupy tj. opiekuna grupy.
 10. Opiekun grupy sprawuje nadzór wychowawczy nad  grupą  (w tym również  w pomieszczeniach przyległych: szatniach, natryskach, korytarzach.                             
 11. Opiekun grupy przed wejściem grupy na basen, własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z Regulaminem basenu.
 12. W wypadku zajęć prowadzonych  w grupach zorganizowanych, grupa nie może być większa  niż 30 osób, a w przypadku dzieci i młodzieży  15 osób nad którymi sprawuje pieczę  jeden opiekun. Opiekun  zobowiązany jest do zapoznania grupy z obowiązującymi zasadami bezpiecznego korzystania z basenu i pomieszczeń przyległych .                                                      
 13. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na basen w stroju ćwiczebnym, boso lub w obuwiu specjalnym. Na basenie obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 14. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody,  po skorzystaniu z WC, po skorzystaniu z sauny suchej ,dokładne umycie ciała pod natryskiem.
 15.  Przed wejściem  do hali  basenu należy bezwzględnie przejść brodzik dezynfekcji stóp.
 16. Uczestnicy grup korzystających z kąpieli wchodzą na basen jednocześnie.
 17. Grupa bez prowadzącego zajęcia  nie będzie wpuszczona na pływalnię( ratownik , opiekun grupy).
 18. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz bezwzględne  podporządkowaniem się decyzjom ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia.
 19. Korzystającym z basenu  NIE  WOLNO    powodować sytuacji zagrażających, a w szczególności:

a/  wchodzić do wody bez  zezwolenia,

b/  skakać  do wody,

c/  biegać wokół niecki basenowej,

d/  palić  papierosów , pić napojów  alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę basenu,

e/  hałasować,

f/ korzystać z basenu w wypadku widocznych zmian skórnych oraz widocznymi objawami chorób górnych dróg oddechowych.

 1. Grupy i osoby korzystające z basenu upoważnione są do korzystania z szatni na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
  Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
 2. Po zajęciach (grupowych i indywidualnych) sprzęt pływacki powinien być złożony w wyznaczonym miejscu.
 3. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania  z basenu   nie mogą  odstępować  swoich uprawnień  innym osobom.
 4. Dyrekcja Ośrodka może kontrolować wszystkie zajęcia , a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania
  z basenu.
 5. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nie oddane na  przechowanie ratownikowi lub innej osobie, Dyrekcja Ośrodka nie  ponosi  odpowiedzialności.
 6.  Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu basenu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę  postępowania  w sprawach o wykroczenia.
 7.  Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni  ponoszą odpowiedzialność  materialną za wyrządzone szkody.
 8.  Ratownicy pełniący dyżur  na basenie sprawują ogólny nadzór nad  przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Osoby przebywające na  terenie pływalni obowiązane są podporządkować się ich nakazom.

 

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ W PRZESTRZEGANIU NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRY MA SŁUŻYĆ ZAPEWNIENIU SPOKOJU I  BEZPIECZEŃSTWA POBYTU WSZYSTKICH NASZYCH GOŚCI.


ZADZWOŃ NAPISZ MAPA REZERWUJ